Lenovo 3000 V100 Bedienungsanleitung

Stöbern Sie online oder laden Sie Bedienungsanleitung nach Drucken & Scannen Lenovo 3000 V100 herunter. Lenovo 3000 V100 User's Manual Benutzerhandbuch

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 2
  • Inhaltsverzeichnis
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet4.8 / 5. Basierend auf35 Kundenbewertungen
Seitenansicht 0
Lenovo 3000 V100 Setup Poster
P/N
8/18/2006
Size : 11x14 inches
Color : 2 color job = Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)
Process Magenta (This plate must be printed in PMS 1375C)@
Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family
Material : 100 gsm gloss art paper (Us apan. )e 100% recycled paper in only J
Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.
Please change the barcode No.
Please change the country name if the poster is printed in other than China.
2
3
4
5
6
9
1
7
7
3
4
1
2 3
1
8
2
2
1
1
3
4
6
8
9
5
2
1
Numer PN: 42T8247
Zainstaluj akumulator:
Akumulator jest gotowy do u¿ycia.
Pod³¹cz komputer do zasilania:
W³¹cz zasilanie:
Wskazuj i klikaj elementy, korzystaj¹c z urz¹dzenia touchpad:
Proces ten mo¿e potrwaæ kilkanaœcie minut, a w tym czasie komputer mo¿e byæ kilkakrotnie
restartowany.
Skonfiguruj system operacyjny zgodnie z instrukcjami wyœwietlanymi na ekranie:
Rozpakuj:
Przesuñ palcem po urz¹dzeniu touchpad w kierunku, w którym chcesz przesun¹æ
wskaŸnik. Lewy i prawy przycisk poni¿ej klawisza spacji i urz¹dzenia touchpad dzia³aj¹ tak
jak przyciski myszy.
Aby uzyskaæ szczegó³owe informacje, naciœnij przycisk Lenovo Care(SM):
Zmiana jasnoœci ekranu
Tryb hibernacji
Sterowanie multimediami
Wyciszenie
Zmniejszanie g³oœnoœci
Zwiêkszanie g³oœnoœci
Tryb gotowoœci
Zarz¹dzanie po³¹czeniami bezprzewodowymi
Wybór schematu wyœwietlania
Klawisz Fn
W kombinacji z innymi klawiszami umo¿liwia dostêp do funkcji specjalnych komputera.
Anteny bezprzewodowej sieci LAN
Zintegrowana kamera*
* Tylko wybrane modele.
Przycisk szybkiego w³¹czania
Przyciski g³oœnoœci i wyciszania
Przycisk zasilania
Przycisk Lenovo Care
Prze³¹cznik komunikacji
bezprzewodowej
Czytnik odcisku palca*
* Tylko wybrane modele.
Kabel zasilaj¹cy ZasilaczAkumulatorKomputer Lenovo 3000
- Instrukcje konfigurowania (ten arkusz)
- Pozosta³e dodatki lub ulotki
- Podrêcznik obs³ugi i rozwi¹zywania problemów
Instrukcje konfigurowania
Patrz uwagi na odwrocie dotycz¹ce elementów niewymienionych na liœcie,
brakuj¹cych lub uszkodzonych oraz dysku Recovery CD.
Podrêczniki:
42T8247
- Podrêcznik na temat bezpieczeñstwa i gwarancji
Przed rozpoczêciem u¿ywania komputera nale¿y przeczytaæ uwagi
dotycz¹ce bezpieczeñstwa oraz wa¿ne wskazówki zamieszczone w
za³¹czonych podrêcznikach.
Uruchamia aplikacje multimedialne
przy w³¹czonym i wy³¹czonym
komputerze.
Home
End
Seitenansicht 0
1 2

Inhaltsverzeichnis

Seite 1 - Lenovo 3000 V100 Setup Poster

Lenovo 3000 V100 Setup PosterP/N8/18/2006Size : 11x14 inchesColor : 2 color job = Process Black (This plate must be printed in PMS Process Blac

Seite 2

Lenovo 3000 V100 Setup PosterP/N8/18/2006Size : 11x14 inchesProcess Magenta (This plate must be printed in PMS 1375C)@Font : IBM Fonts and Helvetica N

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare