Lenovo THINKPAD R51E Bedienungsanleitung

Stöbern Sie online oder laden Sie Bedienungsanleitung nach PC / Workstation Barebones Lenovo THINKPAD R51E herunter. Lenovo THINKPAD R51E User's Manual Benutzerhandbuch

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 96
  • Inhaltsverzeichnis
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet4.9 / 5. Basierend auf24 Kundenbewertungen

Inhaltsverzeichnis

Seite 1 - AP°ΓU

ThinkPad®R51e SeriesAP°ΓU

Seite 2

íYíypGPqú]ftíy]qíylaGkA²Xµq≡NH≤½íyßACs≤íYCpGíYlaAPsytpHo≤½CíútTíYCoíYuAXaqíyCoOwSϕmCNTíYíJúaíyAhwSϕmóC

Seite 3

v ϕqúbB@qRqA°íNqúy±bÑW¡Θ⌠@íCzqúb@δ@íú@÷αC°íP¡ΘiαúAiαy¿ºCv b÷U½±÷z⌠U@qúqRqCv DwBAMia@AúqB/÷CoSϕ

Seite 4

ΣLwΩTMIqBqPqTuqyy¿MICnwⁿqAbwBú}úPsmAUCísPúuCYú¡ú 3 í}quAhPTaíy@Cx ThinkPad®R51e Series AP°ΓU

Seite 5

MIϕ]AHU≥wIAHεo⌡aHqMIGv b⌠ñ±⌠aΦqúCv bpBíG– bquípUqúC– b≡WqíyWAsúuCMIqs±b⌠UARq 30  50% qeqCzCNqRq

Seite 6

MIpG≤½≈qΦkúTAiαzMICYqtYAYAϕBzBmAiαzMICu≤½P¼qCKiαoNAG(1) ΓqßYwb⌠A(2) ²qWX100°C (212°F)A (3) zqCϕakOWd

Seite 7 - nY@¼p

MIεq]o⌡aBqBΣLAϕ≥wwIAp:v bpBíAwqu⌠Cv bΘπ⌠UwqíyAúDOSOΘπ⌠]píyCv NtquAúDzwquP⌠⌠sCv Vaw∩quCv bq

Seite 8

MI@pgúúπMICb@B@@ñApgtxsΘ≈]piTOúWLu@vÑpgτg¬Cí≈≈]tO Class 3A pgGÑΘCNiGMIMIN]½nnOsbúLkaΦAHKú]ªUy¿ºMIC\hq

Seite 9 - °u÷m

½nNN½nWw÷weqΩTThinkPad R51e tCqúϕuwπLuΩaaºLuWvwCzTΩϕaLuqWvWwwHz ThinkPad qúC ThinkPad R51e tCqúºeA²ΣX\¬Regul

Seite 10 - R51e Series AP°ΓU

xvi ThinkPad®R51e Series AP°ΓU

Seite 11 - CD M DVD ≈w

Q Access IBM ÷sMΣΩTϕqúB@AΓ Access IBM ÷si≤UzBz\hípAqúB@úA÷s@iú≤UC÷UzαW Access IBM ÷sAH} ThinkVantage™Productivity CenterCThinkVantag

Seite 13 - ½nwΩT xi

: pGqúsFi}≈mABmu²¬≤ IDE w≈A≥qúNqmCxviii ThinkPad®R51e Series AP°ΓU

Seite 14

 1  s ThinkPad qúº[ThinkPad  ...2\α ...3Wµ ...4Uz ThinkPad qú ...5© Lenovo 2005. Portions © IBM Corp. 2005

Seite 15 - ½nwΩT xiii

ThinkPad CD DVDTrackPointAccess IBMIUSBThinkPad2 ThinkPad®R51e Series AP°ΓU

Seite 16 - [uC

\αBzv Intel®Pentium®M Bzv Intel®Celeron®M BzOΘv ΩΘv II (DDRII) PBAH≈sOΘ (DRAM)xsmv 2.5 Tw≈πmΓπ TFT NGv jpG14.1 T 15.0 TA°≈¼wv R

Seite 17 - ½nN

Wµjp14 T≈¼v eG314 τ]12.4 Tv G260 τ]10.2 Tv ¬Ge 34 τ]1.35 TBß 37 τ]1.46 T15 T≈¼v eG332 τ]13.1 Tv G269 τ]10.6 Tv ¬Ge 37 τ]1.46 TBß

Seite 18

Uz ThinkPad qú÷MoíºO¼qúg]pαbu@⌠U¡woº@A²bAznp@CunϕuUCXnZAzNiHnnzqúC½nªZGpu@aIMu@Φív ϕqúbB@qRqA°íNqúy±bÑW¡Θ⌠@íCqúbB@o÷C

Seite 19 - Q Access IBM ÷sMΣΩT

v KHYñíJAHKWhiPA]oiαdb≈ñCv pGzqú DVD  CD-RW/DVD ≈Aϕ½Lñ¬gYCv bzÑ CD  DVD dJ DVD  CD-RW/DVD ≈ñαbßAA÷¼½LCv b

Seite 20 - ≥qúNqmC

– z¼d– OdApGSD dBOBhCΘd– OΘ– Mini-PCI d– qTldMΣqú≈ϕUCBJAúwMΣzqúG1. @≈pXMΣ»]]NOútiΓjO½Φ]pP½ΦMΣ»C@≈MΣ»∩¡≈M⌠C2. ⁿ°l}ßM

Seite 21 -  1  s ThinkPad qúº[

4. qNGΘ«C5. A°@πFún²GΘyJqúñC6. «πßAAXWπCUzThinkPadqú8 ThinkPad®R51e Series AP°ΓU

Seite 22 - ThinkPad 

 2  MqúD10° ...10Tº ...10STº ...14KXD ...16q}÷D...16ΣLD ...16TrackPoint D ...

Seite 23 -  1  s ThinkPad qúº[ 3

ThinkPad®R51e SeriesAP°ΓU

Seite 24 - 4 ThinkPad

pGzqúDAzi PC-Doctor®for Windows iµCpGn⌡µPC-Doctor for WindowsAϕUCBJG1. ÷@U}lC2. Nⁿ{í]b Windows XP H WindowsAh{íAMßA PC-Doctor fo

Seite 25 - Uz ThinkPad qú

Tº MΦ0176: System Security -The System has beentampered with.pGzúuwv½swAOwsuwvAπTºCYnAiJ BIOS Setup UtilityCpGLkMDANqúeC01

Seite 26 - 6 ThinkPad

Tº MΦ0200: Hard disk error wLkB@CTww¡Tasw≈C⌡µ BIOS Setup UtilityAMßTwb Startup \αϕñw≈C021x: Keyboard error TwS½m≤ΣLíΣLWC÷¼qúAMß÷¼s

Seite 27

Tº MΦ02F7: Fail-safe timer NMIfailedNqúeC1802: Unauthorized networkcard is plugged in - Poweroff and remove the miniPCInetwork card.qúúΣ Mini-PC

Seite 28 - 8 ThinkPad

Tº MΦwKXú w]wwKXCΣJKXAMß÷U Enter ΣAKiqúCpGzMúPTºANqúeC≡vo ttmbqúiJH≈}≡víºíwQABzqúLk≥@Cv NttmqúbiJ≡v¼AetmCv pGOΘj

Seite 29 -  2  MqúD

pGX{}≈KXúAhGÑiα]CC÷U Fn+Home πGCpG⌡MATwGv wTwqCv AC πywsqúABquwíJqíyCv w}qúqC(A}q}÷HKT{C)pGo]wúTA²⌡MANqúeCDGϕ}

Seite 30 - 10 ThinkPad

KXDDGFKXCMΦGpGzO}≈KXAzNqúeµ Lenovo vñNϕAHK°KXCpGzFwKXALenovo vñNLk½]zKXAqwñΩCzNqúe Lenovo vñµPAHAH≤½w≈Con

Seite 31 -  2  MqúD 11

TrackPoint DDG}qú@δ@¼AºßAⁿX{¼ACMΦGpGúOb@í TrackPointAⁿKiαX{¼ACoOTrackPoint SAúOσ½CbUCípºUAⁿiαXϕGv ϕqú}Cv qú@Cv

Seite 32 - 12 ThinkPad

MΦGTwUCUGv qwRqCv @biⁿd≥C 4 yWµzCpGoúTANqúeCDGπuY½CqqvTºAMßqúY÷¼CMΦGqqOú¼Csqú AC πyA≤½qOR¼qCDGbz@q≈í≡ºß

Seite 33 -  2  MqúD 13

DGpGqúWqAtNúbp]wníΩ⌠C--pGqúWqAtNúqíiJ≡≡víCMΦGw]qíUwΩ⌠@CpGz\αAb⌡µ\αAqúQΩ⌠}l⌡µF²iαlawCunOoIANiHqíUwΩ⌠@

Seite 34 - 14 ThinkPad

bΩTMΣΣúºeA\¬ v y½nwΩTzB 37 ² A, yLu÷ΩTzB 39 ² B, yOΩTzM 65 ² D, yNzC@]2005  7 δ© Copyright Lenovo 2005.Portions ©

Seite 35 -  2  MqúD 15

: pGzµ÷U Fn+F12 NαiJ≡víAzNnw PM X{íCqú⌡DDG⌡CMΦGv ÷U Fn+F7 }vC: pGz Fn+F7 ÷ΣXM°@ΦíAb 3 ϕ÷U Fn+F7 TAovπbqú⌡WCv pGz

Seite 36 - 16 ThinkPad

DGY÷≈ºßA⌡db}¼ACMΦG÷ϕq}÷ 4 ϕHW÷≈FMß½s}≈CDGC}qúA⌡X{IBΓGIípCMΦGoO TFT NTSCqúπth½íñqΘ (TFT)C⌡WúBΓGIiα@sbCqDDGb÷≈

Seite 37 - TrackPoint D

DqLkRqCMΦqpG÷ARqCpGqL÷AqqúWúANoCNoßAA½sw½sRqCpGMLkRqAeCwDDGw≈íaoXLCMΦGziαboHU¼pÑLGv w≈}lεsΩCv ϕzhBw≈Cv

Seite 38 - 18 ThinkPad

MqúD 2  MqúD 23

Seite 39 -  2  MqúD 19

3. Rescue and Recovery u@}ßAziH⌡µUCBJGv PzBΩ¿≈Cv tmzt]wKXCv qT⌠⌠⌠ ThinkPad Σ⌠Cv °R{íRDCzib Rescue and Recovery u@

Seite 40 - 20 ThinkPad

MΦGPCI  IRQ ú] 11CqúSA]ªLkPΣLm@ IRQC ThinkPad Configuration {íCDGqúLk± CD ΦúCMΦGTwXzbΩaaCqAXϕaúbW CDxCpGz

Seite 41 -  2  MqúD 21

DGY@tO Windows 2000 B USB 1.x mAϕqúq≈≡víñ@δ@AiαX{ ″Unsafe Removal of Device″ TºCMΦGziH±a÷¼TºCX{TºO] USB 2.0 X{íb Windows2000 W

Seite 42 - 22 ThinkPad

 BIOS Setup UtilityzqúúF BIOS Setup Utility {íAziHQo{í∩úP]wCv ConfigG]wzqútmCv Date/TimeG]wΘPíCv SecurityG]ww\αCv StartupG]wmCv Rest

Seite 43 -  2  MqúD 23

w²wnΘqúw@≈⌠íO@Ct@≈wXtπ≈AH@W Rescue and Recovery {íCpGzwg Rescue and Recovery {í⌡µ≈ANPs@h≈AC≈NϕúPíIxsweCo≈

Seite 44 - 24 ThinkPad

:1. ubw≈A[H≤½Cw≈YP≈úAXg≤Aiµ≈µ½C2. ∩w≈úH Rescue and Recovery u@ uúv{íCNBzw≈v ún²≈¿OⁿCN≈m≤pn¼½WAHl¼ΩCv ún

Seite 45 -  2  MqúD 25

²½nwΩT ...vnY@¼p ...v@δwh ...vi ...viquMqπy ...vii°u÷m ...viiíYíy ...viiiq .

Seite 46 - 26 ThinkPad

6. εUw≈C1127. Γsw≈WC8. Nw≈MΣíJw≈≈FMßTΩaJC9. ÷¼qúπF±mqúNªíWC½sΩWC10. ½swqC11. AΓqúαLCΓ AC πyPusqúWCw≈30 ThinkPad®R

Seite 47 -  BIOS Setup Utility

≤½q1. ÷¼qúAOiJ≡víCMßú AC πyPqúsuC: pGz PC dAqúiαLkiJ≡víCYooíA÷¼qúC2. ÷¼qúπAΓqúαLC3. NqdgúΩwm 1 WTwúAMßXq 2C124. wR

Seite 48 - w²wnΘ

6. AΓqúαLCΓ AC πyPusqúWC≤½q32 ThinkPad®R51e Series AP°ΓU

Seite 49 -  2  MqúD 29

 3  o≤UPAo≤UPA ...34q Web o≤U ...34qóßΣñ ...34b@Uao≤U ...35© Lenovo 2005. Portions © IBM Corp. 2005. 33

Seite 50 - 30 ThinkPad

o≤UPApGzn≤UBABN≤Un÷≤ ThinkPad qúΩTAziq Lenovo ΣI≤UzCoí]t≤Bio÷≤ ThinkPad qúBΩTBqúJDnp≤]AHnAnqÑ÷ΩTCMicrosoft Service P

Seite 51 -  2  MqúD 31

v ⌠⌠@t (NOS) wP@v {íwP@YnA  z  ≈O   b O T   A H  O T ≤    A  yXwww.lenovo.com/think/supportA÷@U WarrantyAMßϕeWⁿiµCz Len

Seite 52 - 32 ThinkPad

o≤UPA36 ThinkPad®R51e Series AP°ΓU

Seite 53 -  3  o≤UPA

² A. Lu÷ΩTLu¼qLu LAN Mini-PCI d]pAiP⌠≤HuCiW (DSSS)v/Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) LuqN≥ªLu LANú¼@ABe≤Gv ⁿΩqlq≈u

Seite 54 - 34 ThinkPad

]uαPusIvftAvd≥¡≤ΣbCft]ºusIvYúX Wi-Fi WdABz≥vAWiαH FkWCd⌠⌠zBíΓUusIvWºπAHozusIvvΩaazCuWDívubⁿΩ[jH

Seite 55 -  3  o≤UPA 35

² B. OΩTLenovo ¡OnLSOLW-00 05/2005@í - @δ°u¡Onv]tTíGu@í-@δ°vBuGí-UΩSO°vuTí-OΩTvCGí≈º°Nq@í≈º°CpQΣ⌠@lq]″Lenovo″u

Seite 56 - 36 ThinkPad

iv ThinkPad®R51e Series AP°ΓU

Seite 57 - ² A. Lu÷ΩT

úh≤u≈vΣ≤ºOAOóCLenovo úOu≈vºB@úñLCONu≈vúº⌠≤NΣLΣ]pA≤U¬uNvDu≈v]wPwÑDLenovo ú@⌠≤OCp≤oOTAOTA LenovoBIBMBgvoH⌡

Seite 58 - WDí

g≤uC≤½½≤iαúOsA²wα≈B@AB\αPº\αϕCs≤½íºOTAíwíAúo°CQߺΣLd⌠uAv≤½≈s≤eA QßPN²µúOTASϕmBs≤B∩]B∩[mCQßτPNG1. TOLTε≤

Seite 59 - ² B. OΩT

glF 4) QϕlóBτ¼qBAwlCkWwúoú¡εvd⌠Ahú¡εLCkQßP Lenovo PN Qßou≈vbΩaaºk¡OnºkBjε Qß Lenovo ≤F]÷p¡OnAeºvQB

Seite 60 - 40 ThinkPad

ÑΦ⌠Gb@yºßA[JUCΩGF]≤u¡OnvºDApFÑΦ⌠½ºpFkxiµπ⌠MCcGb@yºßA[JUCΩGF]≤u¡OnvºDAQ½ºkxiµπ⌠MCGb@yºßA[JUCΩGF]≤u¡OnvºDA

Seite 61 - ² B. OΩT 41

ⁿΩkGUCΩN@yºuQßo≈bΩaaºkvG{kCaDwO[\ºd≥Gbñ[JUCq¿GⁿOAY Qßb Trade Practices Act 1974 ΣLⁿkUAº⌠≤vQººOFB¡≤Aϕk$\ºd≥Cv

Seite 62 - Gí - UΩSO°

ñΩΣSOµFMñΩDSOµFkGUCΩN@yºuQßo≈bΩaaºkvGñΩΣSOµFkCLvW¡Gñ12UCΩNG1. ∩H¡]]A"½ºlºvA¡≤] Lenovo º¿y¿l!vF2. ≤ΣLU

Seite 63 - ² B. OΩT 43

vW¡Gbñ[JUCΩGpúOFº (p Consumer Guarantees Act 1993 ñwq) ou≈vAhñº¡ε Consumer Guarantees Act 1993 CñH@MΩkGUCΩN@yºuQßo≈bΩa

Seite 64 - 44 ThinkPad

σ#Bt¿QBÑ∩JBÑºBΦZ#BτσBτhBΩBδúAHß≥[Jº@Ωa][JΘGΦaoºu≈vOπOABA≤úBoϕHiou≈vΦΩaCY QßY≤WCΣñ@ΦΩaou≈vAh QßoWz⌠≤ΩaºuAv

Seite 65 - ² B. OΩT 45

Gbñ[JUCG1) ≤°aQAF]÷p≤u¡Onvº@º]]AΣsbAΣ∩°aQ]kwkx]í½F 2) ≤°aQAF]÷p≤u¡Onvº@º]]AΣsbAΣ∩°aQ]kwkx]í½F2) ≤w⌠BLBiB

Seite 66 - 46 ThinkPad

íπkwδ⌠CAu°aQ{kσv 598 q¿ (2)AΦϕHϕ±≤kσ 595 q¿ (1)  7 ºAC² Lenovo iHbwΩaπkwΩµkxWεqD{C≤RFºBµ{AF]÷p≤u¡Onvº@ºA≤Γ⌡«»≥

Seite 67 - ² B. OΩT 47

½nwΩT²\¬½nwΩTCΩTU≤zwa ThinkPad®qúCϕOd ThinkPad qúHΩTCσ≤ΩTú∩RX° Lenovo®¡OnCLenovo D½°ßwCúwΦV}oCMAHqúOqlmA

Seite 68 - 48 ThinkPad

2. úb≤ípUALenovoBΣBΣgPuAv∩UCUút⌠≤d⌠AY LENOVO ΣΣgPQiíiαoAτPG1) ΩºólF2) alBíl⌠≤gllF 3) Qϕló]aÑlóYl≤PYGPAτP

Seite 69 - ºU°UCΩNG

vW¡Gbñ[JUCq¿Gu¡Onvⁿ¡εú°AúA≤] Lenovo ⌠f¿ºOy¿ºlCb2[JUyGU Lenovo ºv¡≤]@δ¿H ½n°CJvW¡Gº2UCΩNG≤ΣLΩlALenovo º

Seite 70 - 50 ThinkPad

IQvW¡Gb[JUCΩGBⁿ¡εPúúA≤]WNB½j¿óoµHPRl¡lºvd⌠CΦϕHPNÑ¡εPú°AnG¡OnWΣLQqP¡εúF¿¡AAuI#QkWv 314.(2) CR⌡O[

Seite 71 - ² B. OΩT 51

Ñ∩JvW¡Gbß@q[JUCΩGÑ¡εA≤Ñ∩JkW 373-386 Tεºd≥CnDB±BiBα½Pv⌡vW¡Gbñ[JUCΩG]U¼p]]t Lenovo iµOTAA∩ Qy¿ΩlóALenovoºvd⌠¡≤ Qß

Seite 72 - 52 ThinkPad

Tí - OΩTuTívú Qߺu≈vAºOΩTA]A Lenovo úºOTíPOTA¼COTíOTí°UΩaUawA≈NΣⁿ≤UϕCNGuavNⁿñΩΣSOµFñΩDSOµFCLenovo úTs≤O@HOAO¡AbU

Seite 73

OTA⌠AAAbAiαnu¼BOFó QßϕaANϕαPAHoUΩaaPUABºSwΩTC1. ßiµ≤½≤ (CRU) ALenovo N CRU H Qß QßwAh 1 CRUwe÷Ah 2 CRU hn@

Seite 74 - Tí - OΩT

OTA¼Y¼ 1 ¼ 4 ºX]\WCíCCX¼ 5B6  7 ºOTAAzAMwOTA¼OA≤C* ≤íΩaaAA¼ ThinkPad EasyServ  EasyServC²  o O T A   A  ó 

Seite 75 - ² B. OΩT 55

Ωaa qXñ Ω ] ñ Ω  Σ S O µ Fa PCG852 2825 7799 PCG852 8205 0333ThinkPad P WorkPadG852 2825 6580]fyByBq⌠± 1-800-912-3021]ΦZ#y⌠jñ[ 284-3

Seite 76 - 56 ThinkPad

Ωaa qXL 1600-44-6666KOMuG+91-80-26788940]yLº 800-140-3555+62-21-251-2955]yBLºyBxΦLºyR⌡ 01-815-9202]30 'w⌡µΣ01-881-1444]OTAPΣ]y

Seite 77 - ² B. OΩT 57

Ωaa qXº[ 255-6658]ΦZ#y 6681-1100]30 'w⌡µΣ8152-1550]OTAPΣ]y%¿ 206-6047]ΦZ#y 0-800-50-866]ΦZ#yß½ 1800-1888-1426+63-2-995-8

Seite 78 - 58 ThinkPad

÷MHUC¼pÑoA²pGzJΣñ⌠≤@¼pA∩ú⌠≤wWqAεúqqHu⌠AMßVßΣñMDi@B≤UCv z⌡B}⌡laquBíYBqπyB°uB¡úO@qCv L÷BB⌡ß⌡±HCv qla]pz⌡BW

Seite 79 - ² B. OΩT 59

Ωaa qXVn !íaPeG84-4-8436675níaPJ½G84-8-8295160]yBVnyÑΦ⌠ºíNORíRO Lenovo ¡On@í≈AA≤ÑΦ⌠@XΩGcΓúCY≡AhHRCwⁿ≤]ñnΘ{íq

Seite 80 - ÑΦ⌠ºíNORí

México, D.F., MéxicoC.P. 01210,Tel. 01-800-00-325-00² B. OΩT 61

Seite 81 - Tel. 01-800-00-325-00

62 ThinkPad®R51e Series AP°ΓU

Seite 82 - 62 ThinkPad

² C. ßiµ≤½≤ (CRU)ßiµ≤½≤ (CRU)UCM ThinkPad qú]pßi≤½≤ (CRU) s≤MµCUCX CRU íε°/≤½ⁿíσ≤CA  P  °  ΓUw  ⁿ°AccessHelpu W w Θ  @ ΓUu W

Seite 83 - ² C. ßiµ≤½≤ (CRU)

64 ThinkPad®R51e Series AP°ΓU

Seite 84 - 64 ThinkPad

² D. NNLenovo ú@wbΩaaúσ≤úUúBA\αCpGQDzba{úúAAóϕa Lenovo NϕCú⌠≤ Lenovo úB{íAAúϕtzα Lenovo úB{íACziH⌠≤

Seite 85 - ² D. N

⌠≤B[\⌡µαΩúOb@ⁿε⌠UMwXC]AYbΣL@⌠UAoGiαjjúPCwwb}oÑqtWLAúLoúOb@δtWX{PGCAAwiαwzLΦí⌠LC²ΩGiαDpCσ≤vSw⌠AdAΩ

Seite 86 - Conformity

modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could voidthe user’s authority to operate the equipment.This device complies wi

Seite 87 - ⌠N]PΘ

contractor certified by a local government. In accordance with the Law for Promotionof Effective Utilization of Resources, IBM Japan provides, through

Seite 88 - 68 ThinkPad

IBM Lotus nΘú÷≤úGXµ ThinkPad qúß¼@i Lotus Notes yµ≈zß¡vAH@i Lotus SmartSuite nΘvCovi²zzLUC∩º@Abzs ThinkPad qúWwnΘGv úSWn

Seite 89 - IBM Lotus nΘú

MIMIs≤C²zΓⁿ¡ΘΣLí±s≤Ci: b≤½⌠≤ußiµ≤½≤v(CRU) ºeA²÷¼qúÑ 3 5 AÑqúNoßA}≈CquMqπyuúsytúquMqπyCquMqπyA≤úA≤⌠≤ΣLúC

Seite 90 - 70 ThinkPad

RBBvMNΣziHzL IBM  Passport Advantage Program IOonΘNΣCpR NotesBSmartSuite ΣL Lotus úBv÷ΩTAyXhttp://www.ibm.com  http://www.l

Seite 91 - ² D. N 71

uXG+65 6448 5830YndqiAóGSmartsuiteapac@modusmedia.comHUO Lenovo bⁿΩM]ΣLΩaaGLenovoPS/2Rescue and RecoveryThinkLightThinkPadTrackPointTh

Seite 92 - 72 ThinkPad

72 ThinkPad®R51e Series AP°ΓU

Seite 93 - SϕºCC

HñσrAσrASϕºCCefRD 10e¡f\α 3 2ef≡vD 17w²wnΘ 28wⁿ veCfm 2≤½, q 31STº 14eKf≤Ub@Ua 35zL Web 34zLq 34PA 34OΩT 39eE

Seite 94 - 74 ThinkPad

RRescue and Recovery {í 28TTrackPoint D 1774 ThinkPad®R51e Series AP°ΓU

Seite 96 - (1P) P/N: 39T5728

Part Number: 39T5728Printed in China(1P) P/N: 39T5728

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare